Wednesday, 24 March 2010

MENENGOK SEBENTAR KEPADA AJARAN AKHLAK DARI NABI UNTUK MEMBENAHI NEGERI INI

"suatu ketika kami duduk santai bersama Abdullah ibn Umar ia berkata : Rasulullah itu seorang yang tak pernah melakukan hal-hal terlarang, dan dia tak pernah ingin melakukannya ; dan suatu ketika ia (Rosul)pernah berkata : Sebaik-baik orang diantara kalian ialah yang paling baik akhlaknya.(HR.Bukhari)
Salah satu tugas yang paling utama atas Nabi Muhammad ialah menyempurnakan akhlak dan juga sekaligus penyempurna ajaran-ajaran para Nabi terdahulu. sedikit keterangan dari hadis diatas ialah sebuah maksud suatu ajaran yang mengamalkan akan pentingnya akhlak dan juga bagaimana kita berakhlak serta seperti apakah akhlak itu, hemat kami akhlak ialah suatu moral, tabiat/budi serta bisa juga dinamakan adab. mungkin kami tak akan membahas lebih rincih definisi dari akhlak akan tetapi yang akan kami ulas ialah mengapa nabi bersabda seperti hadis diatas dan juga.kembali kepada kosep kehanifan suatu ajaran Nabi yaitu islam. islam mengajarkan ajaran moral yang mana hal ini berlaku untuk semuanya tanpa membedakan suatu jenis kelamin, golongan,Ras, suku serta warna kulit.
menurut islam akhlak terpuji yang diridloi oleh Allah yang akan menyelamatkan manusia dari kerusakan dan kehacuran serta menjauhkan semua yang ada dimuka bumi ini dari segala kerusakan.
keterangan dari Hadis diatas akhlak merupakan suatu tolok ukur yang paling mendasar pada diri seseorang untuk memperbaiki citra hidup personal dan juga mungkin bisa ditarik suatu benang bahwasannya hadis diatas tidak spesifikasi hanya pada kalangan muslim saja akan tetapi untuk semua umat jika menghendaki akan sebuah kesejahteraan baik di dunia ataupun nanti dialam yang selanjutnya. Akhlak merupakan pondasi awal yang harus dibangun oleh Rosul Muhammad untuk memperbaiki kaumnya dimasa jahiliyah dulu, suatu kaum yang terbelakang yang tak berperadaban serta moralnya yang rusak dan kemerosotan kebudayaannya ini membuktikan bahwasannya dengan akhlak yang baik maka suatu peradaban akan menjadi makmur serta membawa kesejahteraan seluruh alam dan hanya dengan akhlak kesejahteraan kehidupan akan senantiasa mengiringi kerusakan dan mara bahaya lenyap.
prinsip-prinsip Akhlakul karimah ialah :
  1. Akhlak  Kepada yang Khaliq (Tuhan YME)mungkin semua agama mengajarkan akan hal ini.
  2. Akhlak kepada sesama manusia dengan artian tidak membedakan Agama, Ras, kulit dan suku
  3. Akhlak kepada sesama ciptaan (alam semesta)
maka dengan demikian begitu Unifersalnya ajaran Nabi Muhammad seandainya hal ini bisa kita kaji untuk saat ini mungkin negeri serta alam semesta tak akan pernah gunda seperti saat ini.

Reactions:
Categories: , , ,

0 comments:

Post a Comment